Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Onze wijkvisie

 ongerept Zie hier een prachtige luchtfoto van onze fraaie streek, nog ongerept door autoboulevards en ander onheil.
Nota bene op verzoek van de gemeente is deze Wijkvisie in goede samenwerking met Bosch en Duin en Den Dolder tot stand gekomen. Aangezien het complete document met 40 pagina's wat te groot is voor deze website, is de samenvatting hieronder weergegeven en kan hier het complete Word document (3,5 Mb) gedownload worden.

Samenvatting Wijkvisie Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin

De leden van de werkgroep Wijkvisie Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide hebben op uitnodiging van de gemeente een gemeenschappelijke wijkvisie opgesteld.
Hieronder worden de belangrijkste beleidsideeŽn uit de wijkvisie beknopt weergegeven. Daarbij is het accent gelegd op zaken, waarover in de drie buurten dezelfde gedachten leven.
Deze samenvatting moet gelezen worden in combinatie met de tekst van de wijkvisie zelf en met de afzonderlijke buurtvisies.

1. Wat wij willen behouden / versterken.
Het gebied van de wijkvisie heeft een uniek karakter, met als belangrijkste kenmerken ligging in een mooie, groene omgeving met vliegdennen en zandverstuivingen, relatief weinig bebouwing, en weinig bedrijventerreinen die op een drietal plaatsen goed geconcentreerd zijn.
De wegenstructuur volgt het oorspronkelijke historisch ontstane patroon en heeft een aantrekkelijk en natuurlijk aandoend karakter. Er is geen hoogbouw, m.u.v. een viertal vierlaags gebouwen in de nabijheid van het station. De bebouwing is vaak zeer karakteristiek en het gebied vervult een belangrijke rol in de Ecologische Hoofdstructuur.
Wij willen het groene karakter beslist behouden, de karakteristieke bouwstijl handhaven, de bedrijvigheid niet verder uitbreiden en de wegenstructuur handhaven. In Den Dolder is een beperkte bouw voor de eigen woningzoekenden inpasbaar zonder het karakter van het gebied geweld aan te doen. Bosch en Duin en Huis ter Heide lenen zich niet voor het intensiveren van de bebouwing.

2. Onze wensen voor verbetering.
Twee zaken vragen dringend om verbetering, n.l. het verkeer en de veiligheid.
Het autoverkeer is de laatste decennia sterk toegenomen. De toegestane maximum snelheid is vaak te hoog. Er wordt bovendien nog veel harder gereden dan is toegestaan, zonder dat daarop controle plaatsvindt. Dit leidt tot veel overlast en zeer gevaarlijke situaties. De afgesproken maatregelen dienen geÔmplementeerd te worden, waar nodig moeten extra veiligheidsvoorzieningen getroffen worden en de regels dienen gehandhaafd te worden. Verkeer dat in de buurten niets te zoeken heeft moet worden ontmoedigd zonder dat de bereikbaarheid voor de bewoners zelf in het gedrang komt. Voorts is kleinschalig openbaar vervoer, dat in feite geheel ontbreekt, nodig.
De veiligheid van huis en haard laat sterk te wensen over. Er wordt veel ingebroken, er was recent zelfs sprake van een ongekende inbraakgolf waartegen de overheid nauwelijks kon optreden. Wij vragen de gemeente om te zorgen voor meer veiligheid en meer toezicht, in overleg met andere instanties in het totale gebied.

3. De bedreigingen die wij zien.
Wij zien drie bedreigingen voor de toekomst van onze buurten: massale woningbouw, toename van het verkeer en dientengevolge toename van de luchtvervuiling.
Zeist wil ruim 5000 huizen bouwen, waarvan ruim 1800 in ons gebied. Wij zetten grote vraagtekens bij de argumentatie daarvoor, en beschouwen bouwplannen op deze schaal strijdig met het karakter van onze woonomgeving.
De toename van het autoverkeer, mede als gevolg van de bouwplannen, zal het woonmilieu aantasten, en we vinden dat de gemeente er alles aan moet doen om dat te voorkomen.
De luchtkwaliteit, die onder druk staat door het intensieve verkeer rond en deels in onze buurten, mag niet verder afnemen. Bouwplannen moeten daarom altijd voorzien zijn van een onafhankelijk rapport over de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we Ä 1,00 per drankje.
 
 
12517