Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Bevolkingssamenstelling

De samenstelling van de bevolking in de verschillende buurten en wijken van de gemeente Zeist is nogal gevarieerd. In dit rapport wordt gekeken naar de leeftijdsopbouw, huishoudenverdeling en etniciteit.

 

Leeftijd
De leeftijdsopbouw van de gehele gemeente Zeist is iets grijzer dan gemiddeld. De bevolkingspiramide vertoont een lichte verdikking in de leeftijdsgroep 35-59 jaar (36% van de bevolking). De bewoners van Zeist hebben een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Dit is 2 jaar hoger dan het gemiddelde voor alle bewoners van Nederland. Met name de buurten Carré, De Clomp, Hoge Dennen, Huis ter Heide Zuid, Huis ter Heide Noord, Bosch en Duin en Beukbergen hebben een hoge gemiddelde leeftijd. De buurten Vollenhove, Mooi Zeist (studentencomplex Warande), Utrechtseweg en Vogelwijk hebben een lage gemiddelde leeftijd.

 

Huishoudens
Het aantal huishoudens is afgelopen jaar iets gedaald. Zeist telde op 1 januari 2006 29.590 huishoudens. Overigens worden twee mensen die (al dan niet met inwonende kinderen) op hetzelfde adres wonen in deze buurt- en wijkvergelijking beschouwd als samenwonenden en dus als één huishouden.
Uit de huishoudenverdeling is gebleken dat in Zeist relatief veel alleenstaanden wonen. Deze alleenstaande hoeft overigens niet alleen in een woning te wonen. Bijvoorbeeld: ook een groep studenten in een studentenhuis worden afzonderlijk als alleenstaanden geregristreerd. Zo is de concentratie alleenstaanden voornamelijk hoog in de buurten: Carré (starters), Mooi Zeist (studentencomplex Warande), Vollenhove (starters) en De Clomp (bejaarden). Het aantal gezinnen met kinderen komt voornamelijk geconcentreerd voor in de buurten Lyceumkwartier, Patijnpark, Vogelwijk en Austerlitz. Opmerkelijk is verder de grote concentratie gezinnen zonder kinderen in Bosch en Duin en het relatief grote aantal één-ouder gezinnen in Beukbergen.

 

Etniciteit
Van alle inwoners van Zeist is 77,7% van Nederlandse afkomst. De overblijvende 22,3% is op te splitsen in 9,7% van westerse afkomst en 12,6% van niet-westerse afkomst. Afgelopen vijf jaar is hoofdzakelijk het percentage niet-westerse allochtonen toegenomen (2002: 6.927 ? 2006: 7.586).
Vollenhove (32,5%), Vogelwijk (32,7%), Staatsliedenkwartier (24,3%) en Nijenheim (24,9%) zijn buurten met een relatief hoog aandeel niet-westerse allochtonen. De stijging van het percentage niet-westerse allochtonen is voor een groot deel ook toe te schrijven aan deze buurten. De grootste stijging was echter te zien in een andere buurt; Den Dolder Zuid (2002: 146 ? 2006: 221).

 

Woningvoorraad

Op 1 januari 2006 telde de gemeente Zeist 25.970 woningen. 56,5% daarvan bestaat uit eigen woningen. 32,6% van de woningvoorraad wordt beheerd door de drie woningcorporaties: De Kombinatie, Seyster Veste en Woningbouwvereniging R.K. Bij de overige woningen (10,9%) is sprake van particuliere verhuur (door bedrijven of particulieren).
Naar verhouding staan er de meeste huurwoningen in Vollenhove en Kerckebosch. Samen omvatten de buurten 27% van het huurbestand.

 

De meest voorkomende bouwwijze in de Gemeente Zeist is de etagewoning: 43,1% van alle woningen. Daarnaast bestaat 18,3% uit twee-onder-één-kap woningen en 7,1% uit vrijstaande woningen. Rijwoningen maken 30,1% van de woningvoorraad uit.
De buurten Vollenhove, Carré, De Clomp, Kerckebosch en Staatsliedenkwartier bestaan voor het overgrote deel uit etagewoningen. Rijwoningen zijn voornamelijk te vinden in Dijnselburg, Nijenheim, Crosestein, Brugakker, Couwenhoven en Den Dolder Noord. Het overgrote deel van de vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen bevindt zich in de buurten Bosch en Duin en Lyceumkwartier.

 

De gemiddelde woningbezetting van de woningen in Zeist ligt op 2,22. De buurten Mooi Zeist (studentencomplex Warande), Lyceumkwartier (veel gezinnen met kinderen), Austerlitz, Vogelwijk en Nijenheim hebben een hoge gemiddelde woningbezetting. De buurten met een lage gemiddelde woningbezetting zijn: De Clomp, Carré, Het Slot e.o., Kerckebosch, Vollenhove, Staatsliedenkwartier en Huis ter Heide Noord. De lage woningbezetting in deze buurten komt hoofdzakelijk door de aanwezigheid van relatief veel etagewoningen.

De kwaliteit van woningen kan enigszins worden afgeleid van de OZB-waarde (gemiddeld 284.250 euro). De hoogste waarde hebben de woningen in Bosch en Duin, op afstand gevolgd door Lyceumkwartier, Huis ter Heide Noord en Den Dolder Zuid. De “goedkoopste” woningen staan in de buurten Vollenhove, De Clomp en Kerckebosch.

 

Sociaal-economische kenmerken

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner van de gehele gemeente Zeist lag in 2003 op 15.000€. Voor geheel Nederland lag het gemiddeld besteedbaar inkomen op 12.900€. Zeist ligt dan ook ruim boven het landelijke gemiddelde.
De buurten Centrumschil Zuid, Lyceumkwartier, Hoge Dennen, Huis ter Heide Noord, Bosch en Duin en Den Dolder Zuid hebben een relatief hoog gemiddeld besteedbaar inkomen. De buurten Beukbergen, Vogelwijk en Vollenhove hebben echter een relatief laag gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner.

 

Op 1 januari 2006 woonden er 2.076 (5,2% van de totale beroepsbevolking) werklozen in de gemeente Zeist. Het jaar daarvoor lag dit aantal 300 hoger. Naar verhouding wonen er in de buurten Vollenhove (11,8%), De Clomp (12,6%), Vogelwijk (8,4%), Kerckebosch (9,2%) en Beukbergen (10,4%) het grootste aantal werklozen.
Ten aanzien van het werkloosheidspercentage is er in bijna alle Zeister buurten de afgelopen vijf jaar eenzelfde ontwikkeling te zien. Het werkloosheidspercentage steeg tot het jaar 2005 zeer geleidelijk, waarna in het jaar 2005 het aantal werklozen daalde.

 

In 2005 kwamen bij de politie in totaal 3.677 aangiften binnen. Gerelateerd aan het aantal inwoners was de criminaliteit vooral geconcentreerd in Carré en De Klomp (centrumfunctie). Ten opzichte van 2004 steeg het aantal aangiften met 8,5%. De sterkste stijging - gemiddeld ruim 40% - deed zich voor in Mooi Zeist en Centrumschil Zuid. In De Klomp en Beukbergen nam het aantal aangiften juist af.
Het aantal gemelde gevallen van woninginbraak daalde afgelopen jaar, met zo’n 10% tot 482. Vooral in Bosch en Duin sloeg het dievengilde vorig jaar toe. Tegelijkertijd daalde ook het aantal geregistreerde bedrijfsinbraken.

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
12521