Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Visie van de Zevende Dags Adventisten.

De week begon met de ondertekening van een contract waarmee de gemeente grond koopt van het kerkgenootschap de Zevende-dagsadventisten (ZDA), Oud-Zandbergen. De gemeente heeft deze grond nodig om de autoboulevard te realiseren. Het gaat om het achterste gedeelte van het terrein van de ZDA. Tegelijk is de ZDA bezig met een kwalitatieve verbetering van de gebouwen en het landgoed. Voordat de gemeente de grond echt in bezit kan krijgen moeten er nog een aantal procedures afgerond worden. Wanneer de autoboulevard er is zullen een aantal garagebedrijven uit woonwijken en uit het centrum verplaatst kunnen worden. Iets wat de gemeente al heel lang wil. Ook moet er een betere verkeerssituatie komen in de omgeving van het landgoed Oud-Zandbergen. De gesprekken over de overdracht van gronden waren al zo’n 20 jaar geleden begonnen. Het was dus echt een historisch moment.
 
 

Op de foto de uitwisseling van de getekende aktes met dr. R. Bruinsma, de voorzitter van de kerk van de Zevende-dags Adventisten in Nederland.
(Zie ook de informatie op http://www.adventist.nl/nieuws.php?item=439)

Lucas 16:1-14 NBV ged. Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” .... Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

 
Contract getekend met gemeente Zeist
Eindelijk kon op maandag 4 juni in de bestuurskamer van het kantoor van de Adventkerk in Huis ter Heide, het definitieve contract worden getekend tussen het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en de gemeente Zeist. Van de zijde van de gemeente tekende de wethouder voor Ruimtelijke Ordening, drs.D.A.C.A.Gudde, en voor het kerkgenootschap tekende dr. R. Bruinsma, de voorzitter van de kerk in Nederland.
In dit contract wordt vastgelegd dat de gemeente Zeist van de Nederlandse Adventkerk het achterste gedeelte van het terrein van Oud Zandbergen (het voormalige ‘Katimavik’) koopt Als gevolg daarvan zullen vier woningen moeten verdwijnen en wordt het terrein dat de kerk rond Oud Zandbergen bezit met circa 4,3 heactaren verminderd tot ruim 15,7 hectaren.
Met dit contract is een beslissende stap gezet in een al vele jaren durend proces. Na langdurige onderhandelingen werd in 2002 een intentieverklaring getekend. Dat het nog zo lang heeft geduurd alvorens nu een definitief contract kon worden gesloten was het gevolg van moeizame inspraakprocedures en de uiterst gecompliceerde regelgeving ten aanzien van moumentale landgoederen en flora- en faunazaken. Er loopt op het moment dat de stukken worden getekend nog een bodemprocedure bij de Raad van State. De uitspraak door de Raad wordt nu binnen ongeveer zes tot acht weken verwacht.
Het contract voldoet aan de eisen die van de zijde van de kerk zijn gesteld. Zo zijn er zekerheden ingebouwd dat de vier te vervangen woningen elders, aan de zoom van het landgoed, kunnen worden herbouwd. Tevens is er nu een renteclausule in het contract opgenomen, die voorziet in betaling van rente door de gemeente Zeist vanaf 1 april 2006—de datum waarop oorspronkelijk de afronding van het contract was voorzien. Van de zijde van de gemeente Zeist is een eisenpakket opgenomen ten aanzien van het toekomstig beheer van het landgoed.
De feitelijke leveringsdatum waarop de verkoopacte notarieel wordt gepasseerd en het verkochte aan de gemeente Zeist wordt overgedragen staat nog niet vast. De mogelijkheid is opengehouden dat de grond eerder zal worden geleverd dan het blokje van de vier woningen. Het streven zal zijn om alles voor het einde van 2007 zijn beslag te doen krijgen.
De opbrengst van deze transactie (€ 2.450.000) zal aan een aantal zaken worden besteed. De belangrijkste zijn:
-investeringen voor jeugd- en scoutingwerk ter vervanging van Katimavik
--bouwkosten van 4 nieuwe woningen
--een belangrijk deel van de renovatiekosten van het voormalig jongenshuis
--achterstallig onderhoud op het terrein van het landgoed en voorzieningen die opgelegd zijn in het kader van wettelijk flora- en faunabeheer
--slopen van een viertal woninkjes die niet worden vervangen
--parkeermogelijkheden bij de basisschool
--al gemaakte voorbereidingskosten.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk ook een bedrag beschikbaar komt voor een of meer andere projecten in het land. Het is, naar de mening van het bestuur van de kerk, verheugend dat de voltooiing van een heel moeizaam en tijdrovend project nu weer een belangrijke stap dichterbij is en dat de zekerheid dat de fondsen die voor allerlei projecten (waarvan sommige al in uitvoering zijn genomen) nu snel beschikbaar zullen komen, aanzienlijk is versterkt.
 
maandag 4 juni 2007

 

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
3273