Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Oud-Zandbergen: de autoboulevard!!

Probleem van Zeist
Al in het begin van de jaren 90 spelen B&W van Zeist met de gedacht om het autobedrijf Renes (in het centrum van Zeist, pal naast het gemeentehuis) naar een locatie buiten het centrumgebied te verplaatsen.  Daarbij zouden dan nog enkele andere autobedrijven uit het centrum kunnen worden méé verplaatst. Zo zou het centrum kunnen worden ontlast van enkele bedrijven die daar overlast (lawaai, stank, verkeersaantrekkende werking) veroorzaken. Combinatie van meerdere autobedrijven op één locatie leidt tot wat men noemt een “Autoboulevard” (AB) en zo is het idee dan ook steeds behandeld en benoemd.
Bijkomend effect is dat bij verplaatsing van Renes er ook ruimte ontstaat voor eventuele uitbreiding van het gemeentehuis (of was het hier wellicht uiteindelijk om begonnen?).


Standpunten van de omwonenden
De omwonenden, vooral van het deel van de buurtschap ten zuiden van de Amersfoortseweg, zijn in meerderheid sterk gekant tegen de vestiging van een AB op OZ. Het gaat om ca 300 huishoudens in het zuidelijk deel en nog eens 200 huishoudens op iets grotere afstand, in het noordelijk deel.
Hun overwegingen daarbij zijn:
· Het betekent verdere aantasting van een historisch (en intussen ook beschermd volgens de monumentenwet) landgoed.
· Inperking van een beoogde “groene corridor” die enige samenhang in een steeds meer versnipperd Heuvelrug gebied moet behouden.
· Directe overlast:
o Toenemende verkeersdruk (onveiligheid, lawaai, emissies, trillingen).
o Geluidsoverlast:
            § Van de bedrijven in kwestie
            § Doordat de bomenbuffer tussen de wijk en de A28 wordt uitgedund meer lawaai van de A28
o Luchtverontreiniging van de bedrijven in kwestie
 
Het verzet van de bewoners bleek massief, zowel van individuele bewoners maar ook georganiseerd en verwoord door de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide (en later ook door het Buurtcomité Korte Poot Veilig).

BEROEP TEGEN GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN BIJ RAAD VAN STATE

In april 2006 keurt ook de provincie het bestemmingsplan Oud Zandbergen goed.

Daarop staat als enige weg nog open beroep bij de Raad van State. Samen met de Stichting Milieuzorg Zeist tekent de BBVH beroep aan tegen de goedkeuring door de provincie. Tegelijk wordt ook een verzoek om “Voorlopige Voorziening” gedaan. Dat houdt in dat de gemeente wordt ontzegd in de voorbereiding van het gebied stappen te nemen die niet meer ongedaan zijn te maken (zoals het kappen van bomen).
De zaak om “Voorlopige Voorziening” dient in Augustus 2006. Begin oktober wijst de RvSt de “Voorlopige Voorziening” toe. Tevens vraagt de RvSt aan de “Stichting Advies Bestuursrecht” (STAB) de zaak te onderzoeken en met een advies te komen, voordat de bodemzaak uiteindelijk behandeld zal worden.

De STAB doet in december 2006 haar onderzoek en brengt in februari 2007 haar rapport uit. Het rapport legt vele zwakten bloot, maar concludeert niettemin opvallend vaak niet-negatief over de door gemeente en provincie ingenomen stellingen. Daarop reageert de BBVH weer met een stuk dat de zwakten in het rapport van de STAB aantoont.

Na een periode van stilte vindt dan eindelijk op 26 juni de zitting voor de bodemzaak plaats. De Staatsraden hebben zich terdege voorbereid en weten zelfs nog zwakten bloot te leggen die door BBVH en SMZ niet zijn gesignaleerd. Uitspraak zou over 6 weken volgen, dus medio augustus. Eind juli wordt de uitspraaktermijn met nog eens 6 weken verlengd, zodat nu uitspraak eind september tegemoet wordt gezien.

In mei 2007 doet ook LNV uitspraak over het bij haar aanhangig gemaakte bezwaar tegen de verleende ontheffing Flora & Fauna Wet. De ontheffing wordt ook in tweede instantie verleend, zij het dat de voorwaarden waaronder deze ontheffing wordt verleend worden aangescherpt. De BBVH denkt dat aan de nu geldende voorwaarden niet meer kan worden voldaan en stelt beroep tegen deze verleende ontheffing in bij de Rechtbank te Utrecht. In een vergevorderd stadium van behandeling (griffierechten á € 285 zijn intussen overgemaakt), komt de Rechtbank er achter dat het beroep één dag te laat is ingediend. Uitleg over de oorzaak daarvan door BBVH mag niet baten; het beroep wordt “niet ontvankelijk verklaard”. Dat is wrang, wanneer in aanmerking wordt genomen dat LNV er anderhalf jaar over heeft gedaan om een besluit op bezwaar te nemen, daarin niet gehinderd door welke formele termijn dan ook.

Op 26 september doet de Raad van State uitspraak. Die uitspraak houdt in een vernietiging van het goedkeuringsbesluit van de Bestemmingsplan Oud Zandbergen, door de Provincie Utrecht. Onderstaand volgt een samenvatting van de uitspraak.

Het goedkeuringsbesluit van de provincie Utrecht van het eerder door de gemeenteraad van Zeist (met een nipte meerderheid) goedgekeurde bestemmingsplan Oud Zandbergen is vernietigd. Dat is een juridische uitdrukking die inhoudt dat verdere stappen ter uitvoering niet worden gezet. De gemeente moet nu of afzien van het plan als geheel, of het plan opnieuw in procedure brengen. Wij gaan er van uit dat gemeente tot het laatste zal besluiten. Daarbij kan ze besluiten om het nieuwe, voorgenomen “Bestemmingsplan Amersfoortseweg” te gebruiken, dan wel de Bestemmingsplanprocedure “Oud Zandbergen” nog eens dunnetjes over te doen. De strijd is dus nog niet gestreden!
Feit is dat er minimaal weer een jaar vertraging optreedt. De vraag is of de partijen die hun zinnen op de autoboulevard hadden gezet zo lang kunnen wachten. Wij hopen dat één of meer van de garagebedrijven die zich op Oud Zandbergen willen vestigen het voor gezien houdt en naar een andere locatie uitwijkt. Dan valt vanzelf “de bodem uit het plan”. Zo niet, dan zullen wij opnieuw in actie moeten komen.

Voor wie daarin is geïnteresseerd geef ik hieronder enkele belangrijke punten uit de uitspraak van de Raad van State:

· Het herziene “rapport luchtkwaliteit”, van april 2006! is door provincie en gemeente niet tijdig gecommuniceerd naar BBVH en Stichting Milieuzorg Zeist (SMZ, die wij in deze zaak trouw aan onze zijde vonden).

· De voorgenomen herplant in Wijk bij Duurstede (!) had dit moeten worden getoetst aan het provinciaal beleid. Dit is achterwege gebleven.

· De voorgenomen vervangende bouw op het noordelijk deel van Oud Zandbergen kan strijdig zijn met het behoud van cultuurhistorische waarden, zoals het aanzien vanaf de Amersfoortseweg. Dit is niet getoetst.

· Het beoogde “Landmarkkantoor” kan vanaf de buitenplaats zichtbaar blijven. Ook hierdoor kan onaanvaardbare aantasting van Cultuurhistorische waarden optreden. Zeker moet worden gesteld dat zulks niet het geval is (dus lager bouwen en/of verplaatsen, of geheel er van afzien.

De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat op een aantal andere punten die wij hadden aangevoerd, de Raad van State ons géén gelijk geeft. Ik noem daarvan:

· De ecologische corridor (tussen OZ en Soesterberg) acht de RvSt niet geschaad.

· Realisering van de Autoboulevard (alleen de Autoboulevard dus) leidt niet tot onevenredige aantasting van cultuurhistorische waarden.

· De door ons aangevoerde verslechtering van de verkeerssituatie (met alle gevolgen voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit), wordt de RvSt niet onderschreven. Ze stelt zich op het standpunt dat per saldo geen verslechtering van de situatie op zal treden. Dat ooit door de gemeente is voorgespiegeld dat de situatie zou verbeteren, blijft bij de RvSt buiten beschouwing.

· Aangezien deze stelling ook blijft staan ingeval (onverhoopt) de ontsluitingsweg niet wordt doorgetrokken, ziet de RvSt ook geen bezwaar in de onzekerheid ten aanzien het doortrekken van deze weg (door het z.g. “uitwerkingsgebied”).

· De door ons betwistte “economische uitvoerbaarheid”, acht de RvSt door ons onvoldoende aangetoond.

Op 19 november legt de provincie Utrecht twee rapporten 2 weken ter inzage:
· Onderzoek naar de Luchtkwaliteit (april 2006)
· Onderzoek naar het visuele effect van een “Landmarkkantoor”, naast het gebouw van GSK.

Hoewel dat niet in de brief is aangegeven gaat de BBVH er van uit dat een reactie binnen de periode van 2 weken gewenst is. Ze bereidt een degelijke reactie voor.

Submenu

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
12541