Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Amersfoortseweg

De bij het bestemmingsplan behorende overzichtskaart. De complete kaart bevat zeer veel details en is hier te downloaden (pdf formaat, ca 6 Mb).

Hieronder is de reactie van de Buurt- en Belangenvereniging Huis te Heide weergegeven op het Voorontwerp Bestemmingsplan Amersfoortseweg.

Het complete bestemmingsplan dd maart 2007 is hier te downloaden als pdf bestand (ca 8 Mb).

Betreft: Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Amersfoortseweg e.o.
Datum: 21 september 2006

Geacht college,

Hiermee reageren wij op uw Voorontwerp Bestemmingsplan Amersfoortseweg e.o.. Wij hebben daarvan kennis kunnen nemen door publicatie van de betreffende documenten op de website van de gemeente Zeist en tijdens de informatie-avond in Abrona, op 11 september j.l.. Met name tijdens deze avond werd veel nuttige informatie op een open manier verstrekt. Dat verschaft ons een goede basis voor het commentaar dat u hier aantreft.
Ons commentaar hebben wij onder een paar hoofdjes opgedeeld, zodat daarmee – naar wij hopen – een adequate behandeling mogelijk wordt.

Groter gebied maakt integrale planning mogelijk
Onze vereniging waardeert het dat nu een groter gebied, in onderlinge samenhang, wordt beschouwd. Wij zien hierin zeker een winstpunt, aangezien nu betere afwegingen gemaakt kunnen worden. Ook wordt het eenvoudiger om zaken als bijvoorbeeld compenserende bomenaanplant binnen hetzelfde gebied te regelen. Toch blijven er veel onzekerheden (woningbouw op de sportvelden bij Huis ter Heide, de definitieve inrichting van het vliegveldterrein in Soesterberg, etc.).

Abrona/Sterrenberg lijkt evenwichtig ingevuld
Het gebied Abrona/Sterrenberg lijkt ons op een evenwichtige manier ingevuld. Of echter de natuurbelangen voldoende verzekerd zijn en of de nabijgelegen ecologische corridor door de grote aantallen woningen - met bijbehorend extra verkeer - niet te veel onder druk komt om goed te kunnen functioneren, blijft voor ons een grote vraag. Graag zien wij dat daar eerst goed onderzoek naar wordt gedaan.
 
Bestemmingsplan Oud Zandbergen wordt één op één opgenomen in het bestemmingsplan Amersfoortseweg e.o.
Zoals u weet hebben wij met een aantal andere partijen beroep tegen het bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. aangetekend bij de Raad van State. De behandeling van deze zaak door de Raad van State kan nog enige tijd op zich laten wachten.
Wij maken bij deze kenbaar dat wij hierbij onze bezwaren die wij tegen het plan “Oud Zandbergen” hebben ingebracht, opnieuw, “herhaald en ingelast”, inbrengen tegen het ontwerp bestemmingsplan Amersfoortseweg e.o..
Met name betreft dit
· De verdere aantasting van het landgoed Oud Zandbergen, door het verplaatsen van activiteiten (woningen en scouting) uit het zuidelijk deel, naar het noordelijk deel
· De wijze van ontsluiting van de autoboulevard, waarbij er extra verkeer door Huis ter Heide dreigt te gaan in plaats van een eerder in het vooruitzicht gestelde verkeersvermindering.
· En de compenserende bomenaanplant, die ver buiten het oorspronkelijke gebied is voorzien.

Wat betreft de ontsluitingsweg van de autoboulevard, valt ons op dat van een eerder geprojecteerde zogenaamde “ovonde” geen sprake meer is. Tijdens de informatie-avond werd ons duidelijk dat deze ovonde nu uiterst onzeker is. Wij willen er hier op wijzen dat als de autoboulevard er komt, zonder een aansluiting op de Zandbergenlaan d.m.v. een ovonde,  er juist extra verkeer door de buurt Huis ter Heide zal komen. Het moge duidelijk zijn dat de aansluiting d.m.v. een ovonde voor ons zeer belangrijk is, mocht de autoboulevard er tóch komen.

Wellicht biedt het nieuwe, omvattende plan de mogelijkheid om compenserende bomenaanplant meer in de nabijheid te doen plaatsvinden, bij voorkeur op of bij het sportpark Huis ter Heide.

Ecologische zone
Wij waarderen het dat in het nieuwe plan de ecologische zone serieus wordt genomen. Wij zijn echter nog onvoldoende zeker van een goede uitkomst daarvan. Wij pleiten er voor om bij de verdere uitwerking geen concessies te doen aan andere belangen. De (noord-zuid) zone is kwetsbaar. Wanneer deze op punten wordt aangetast, verliest hij zijn beoogde functie. Wij zijn daarom bijvoorbeeld tegen de mogelijke ontwikkeling van een grof vuil overslag op de voormalige locatie van Rijkswaterstaat, omdat dat veel extra verkeer zal aantrekken.

Bestemming Sportpark Huis ter Heide
Enerzijds zijn wij content met het (voorlopig) handhaven van de sportbestemming voor het huidige sportpark Huis ter Heide. Anderzijds nemen wij met gevoelens van afgrijzen kennis van plannen (binnen het kader Hart van de Heuvelrug) om op deze velden 200 – 300 woningen te bouwen. U zult zich kunnen voorstellen dat wij ons hiertegen met hand en tand zullen verzetten. Wij verwijzen in dit verband ook naar de Wijkvisie, die wij gezamenlijk met de buurten Den Dolder en Bosch en Duin hebben opgesteld en intussen ook aan vertegenwoordigers van de gemeente hebben aangeboden. Daarin wordt uitgelegd waarom wij in de bouw van zoveel woningen een onacceptabele aantasting van onze woonomgeving zien.
Dat u daarvoor te zijner tijd “aparte planologische procedures” wilt bewandelen maakt ons extra alert. Hier zullen toch wel de normale democratische inspraakprocedures worden gehanteerd?

Buitenplaats Dijnselburg
Hoewel de historisch-culturele waarde van Buitenplaats Dijnselburg op papier wordt erkend, is er toch sprake van de mogelijkheid van (kleinschalige) woningbouw op dit terrein. Evenals bij het sportpark Huis ter Heide, zien wij hierin een onaanvaardbare aantasting van onze woonomgeving en van de betreffende buitenplaats. Ook hier verwijzen wij naar onze Wijkvisie en maken wij duidelijk dat wij ons zullen verzetten tegen woningbouw op Dijnselburg, hoe kleinschalig ook.
Wat betreft de door u in het vooruitzicht gestelde “aparte planologische procedures” geldt wat ons betreft hetzelfde als wat wij daarover hebben gemerkt bij “Sportpark Huis ter Heide”.

Zoals ook uit de reeds eerder aangehaalde Wijkvisie blijkt, zetten wij grote vraagtekens bij de wens om 3000 nieuwe woningen te bouwen in Zeist, waarvaan een groot aantal in het betreffende plangebied.

Geen aandacht voor de A28
Hoewel de A28 volgens de plankaart in het plangebied valt, wordt over deze weg en de daarbij horende voorzieningen helaas niet gerept. Dit vinden wij een gemiste kans.
Het zou ons veel waard zijn wanneer in dit bestemmingsplan ook aandacht zou worden besteed aan de overlast van het alsmaar toenemende verkeer op de A28. Dat zou kunnen door de mogelijkheid van bredere groene buffers en voorzieningen als een geluidswal/scherm te onderzoeken en te realiseren.  Wij missen dat node.

Wij hopen u hiermee duidelijk gemaakt te hebben wat wij belangrijk vinden. Het moge duidelijk zijn dat wij daarbij niet uitgaan van een grondhouding van verzet, al zijn er zeker punten in het huidige plan waar wij ons tegen verzetten. Wij erkennen ook de – in onze ogen - sterke punten van het plan.
Wij zijn bereid om aan de verdere uitwerking van dit plan constructief mee te werken en verwachten van u dat u onze stem ook inderdaad de aandacht geeft die ze verdient en dat u er consequenties aan zult verbinden.


 

 


 

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
12538