Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Bestemmingsplannen

In deze hoofdstukken worden de bestemmingsplannen Oud-Zandbergen en de Sportvelden/Amersfoortseweg behandeld.

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan HtH-W, 28 juli 2015

Aan de Gemeente Zeist t.a.v. Team Vergunningen Postbus 513
3700 AM  Zeist

Betreft:           Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Huis ter Heide West, dd juni 2015 (Planidentificatienummer NL.IMPRO.0355.BPHuisTerHeideWest-OW01)


Huis ter Heide, 28 juli 2015

Hierbij sturen wij u onze  Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Huis ter Heide-West.

Ruimtelijke samenhang bewaren
In het gebied van Huis ter Heide waar het hier om gaat  vigeren op dit moment twee bestemmingsplannen:
    Bestemmingsplan Amersfoortseweg e.o. (2008)
    Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2005)

Het Bestemmingsplan Oud Zandbergen is binnenkort aan herziening toe omdat de plantermijn van 10 jaar verloopt. De voorbereiding daarvoor is intussen gestart. Een daarin opgenomen ‘uitwerkingsgebied’ dient een nadere bestemming te krijgen.
Binnen het Bestemmingsplan Amersfoortseweg bevindt zich het plangebied van het nu voorliggende ontwerpplan. De belangrijkste wijziging daarbinnen is het mogelijk maken van de bouw van maximaal 80 woningen op een deel van de sportvelden via een
‘wijzigingsbevoegdheid’ (dus niet door het nu al als zodanig te bestemmen).
Daarnaast is er een bestemmingswijziging van een deel van de bosstrook ten behoeve van de (al jaren geleden besloten) verlenging van de tuinen van een rij woningen langs de Korte Bergweg (de vraag blijft of dat niet op een andere wijze geregeld had kunnen worden).
De vraag die rijst is, “waarom wordt niet in één keer een herziening van het (omvattende) Bestemmingsplan Amersfoortseweg ter hand genomen, waarin de nu aan de orde zijnde bepalingen worden geïntegreerd?”.

1 - Samenhang ontsluitingsweg en voorzien woongebied
Dat een bestemmingsplan zich beperkt tot een aangegeven plangebied is begrijpelijk. Dat er daarbij niet wordt gekeken naar de aansluiting met de directe omgeving is onbegrijpelijk en ook niet werkbaar. Temeer daar de gemeenteraad op 29 september 2005 heeft aangedrongen op een samenhangende planvorming.
In het raadsvoorstel van 29 september 2009 is aangegeven: "De geplande weg over het Glaxo terrein is voorwaardelijk voor de woningbouw in Huis ter Heide West. Dat maakt een samenhang in beschouwing en behandeling van deze twee projecten noodzakelijk.” Wat ontbreekt is dus een koppeling met een tegelijk plaatsvindende


1
actualisering van het Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. 2005, of minimaal de verzekering dat in de revisie van dat bestemmingsplan de z.g. Glaxoweg zal worden opgenomen.

2 - Procedurele (on)duidelijkheid
In het voorliggende Ontwerp Bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid vastgelegd t.a.v. eventueel later te realiseren woningbouw op (een deel van) de sportvelden. Waarom wordt de voorgenomen woningbouw niet direct in dit plan opgenomen? Er wordt uitgebreid verwezen  naar het Plan van Aanpak van de Kopgroep. Dan kan toch óók het mogelijkerwijs te bebouwen gebied nu al worden bestemd?
Nu wordt gesteld:
"Mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, wordt de aanvaardbaarheid van de met de wijzigingsbevoegdheid beoogde ontwikkeling, na vaststelling van het bestemmingsplan dat in de wijzigingsbevoegdheid voorziet, in beginsel als gegeven beschouwd. Dit betekent dat reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan dient te worden beoordeeld of de ontwikkelingen die door de wijzigingsbevoegdheid mogelijk kunnen worden gemaakt, in beginsel ruimtelijk aanvaardbaar zijn". (Ontwerp Bestemmingsplan Huis ter Heide West 2015, Toelichtingen en regels (par.
5.1, blz 34).

Ons inziens houdt dat in dat als de voorwaarden niet concreet in het plan zijn omschreven (hier richten wij ons met name op de ontsluiting van het plangebied via de z.g. Glaxoweg) de aanvaardbaarheid van de beoogde ontwikkeling op losse schroeven komt te staan. Dan kan een goede beoordeling dus niet in redelijkheid plaatsvinden. Dus kan het hier beoogde bestemmingsplan (op dit onderdeel) NIET door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Het moge duidelijk zijn dat de BBV HtH vanwege dit manco niet anders kan dan op dit punt
bezwaar aan te tekenen tegen dit Ontwerp Bestemmingsplan. Ons advies is om met een aanvulling te komen waardoor het aanleggen van de z.g. Glaxoweg voorafgaand aan de woningbouw op de sportvelden geborgd wordt.
Dat wil overigens niet zeggen dat wij tegen het - in goed overleg tot stand gekomen - plan tot woningbouw op de sportvelden zijn.

3 - Rechtszekerheid: afspraak is afspraak
Het voorliggende Plan en de reactie van de gemeente op onze inspraak geven ons aanleiding tot gerede twijfel aan de intenties van de gemeente.
We missen in het Ontwerp Bestemmingsplan (en in de reactie van de gemeente op onze inspraak) een expliciete uitspraak over de verkeersontsluiting (zoals die door de Kopgroep in het Plan van Aanpak is verwoord en door de gemeenteraad is onderschreven: ontsluiting alleen via de bestaande aansluitingsweg van de sportvelden op de Huis ter Heideweg en vervolgens de aanleg van de z.g. Glaxoweg).

De gang van zaken rondom de aanleg van een Autoboulevard op het Landgoed Oud- Zandbergen heeft het vertrouwen van de burgers in Huis ter Heide een flinke deuk gegeven. U kunt zich voorstellen dat we m.b.t. de verkeersontsluiting van het plangebied nu heldere en harde afspraken willen en geen mistige formuleringen, zoals de voorwaarde "dat het plan pas mag worden vastgesteld nadat een duurzame en adequate verkeersontsluiting voor het plangebied is zeker gesteld"  (Nota van Inspraak, pg. 8). Voor de goede orde: het gaat hier


2
om twee ontsluitingen, 1) de ontsluiting van het nieuwe wijkje op de sportvelden en 2) de vervolgontsluiting vanuit de wijk via de z.g. Glaxoweg. Deze weg zal tevens de al jaren bestaande verkeersoverlast in de wijk reduceren. De opmerking dat die duurzame en adequate ontsluiting (wat dat ook mag zijn) apart geregeld zal worden (in een nu nog te herzien Bestemmingsplan Oud-Zandbergen), en de aankondiging van wéér een nieuw verkeersonderzoek (als een soort escape?) maakt ons er niet geruster op. De complexe situatie betreffende de beoogde z.g. Glaxoweg is ons bekend. Adequaat en duurzaam zijn ambities, die geconcretiseerd moeten worden (conform het PvE van de Kopgroep en raadsbesluiten van 29 september 2009 en januari 2010).
Aangezien bepalingen t.a.v. de z.g. Glaxoweg binnen een ander bestemmingsplan vallen dient de gemeente een weg te vinden om de twee bestemmingsplannen gecombineerd te behandelen of in elk geval in (of bij) het Bestemmingsplan Huis ter Heide-West een koppeling te leggen.
Voor een uitgebreide historische beschouwing en analyse, gebaseerd op vele onderliggende
stukken, verwijzen wij naar het bezwaarschrift van het Buurtcomité Korte Poot Veilig.

Conclusie
Wij vinden dat zaken die nauw met elkaar samenhangen in de twee bestemmingsplannen (Huis ter Heide-West en Oud Zandbergen) goed met elkaar moeten worden verbonden (al dan niet in  één bestemmingsplan).
Samenvattend vinden wij daarom dat “de ontsluiting via de z.g. Glaxoweg, voorafgaand aan de woningbouw in het plangebied, afdoende geregeld dient te zijn met de vaststelling van dit Bestemmingsplan Huis ter Heide-West”. Bij dit alles dienen flexibele mechanismen als
‘wijzigingsbevoegdheid’ en  ‘uitwerkingsgebied’ te worden vermeden. Een bestemmingsplan dient immers rechtszekerheid te bieden aan zowel bestuurders als aan omwonenden en andere belanghebbenden.

Tot slot
Wij hopen dat u de door ons ingebrachte zienswijze kunt onderschrijven en dat daarmee eerder in goed overleg tot stand gekomen inzichten (woningbouw én vermindering verkeersdruk) realiseerbaar worden. Uiteraard zijn wij graag tot verdere toelichting bereid.

Namens de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide,

Dr. Ir. W.C. Nuijen                                                                       Ing. P.J. Giel
Voorzitter                                                                                      Secretaris


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drs. R.F.B Geus
Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen

Per adres: P.J. Giel (secretaris) Korte Bergweg 55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              3712 AE  Huis ter Heide


3

Stemming over 80 woningen op sportvelden HtH-W

In de stemverklaringen werd wel duidelijk dat veel raadsleden niet de garantie willen geven dat het daar ten eeuwige dage bij blijft (het is niet “in beton gegoten”). Dat houdt in dat we alert moeten blijven. Mochten ooit de sportvelden alsnog verplaatst worden en de geluidsbelasting van de A28 verminderen, dan zal men alsnog woningen willen toevoegen. Nu kunnen we zeggen “dat lijkt erg onwaarschijnlijk”, maar het is toch óók niet ondenkbaar. Lees maar wat ik daarover te melden heb onder (3), waar we het hebben over de structuurvisie. Hoe dan ook, een mooi resultaat, ook omdat het college vasthoudt aan de ontsluitingsweg achterlangs GSK, waardoor de rest van HtH zal worden ontlast van veel doorgaand verkeer.

 

Uitwerkingsgebied met landmarkkantoor

De tekst die ik namens de BBVH in sprak treft u als bijlage bij dit bericht.

De bewoners gaven allen, met goede argumenten, aan waarom het landmarkkantoor er niet zou moeten komen. De heer van Mechelen wil wel dat het landmarkkantoor er komt (van een investeerder verbaast ons dat niet). Hij stelde echter dat investeerders er niet aan zouden beginnen, als de aanbesteding plaatsvindt als een openbare Europese Aanbesteding.

In de daaropvolgende vragenronde bleek dat veel raadsleden ook niet geporteerd zijn van zo’n landmarkkantoor en dat ze zich verzetten tegen de (financiële) koppeling van zo’n kantoor met de ontsluitingsweg. Er werd met zoveel woorden gesteld dat de ontsluitingsweg een publiek belang dient en dat deze daarom wat financiering betreft niet afhankelijk kan worden gemaakt van de bouw van een landmarkkantoor of woningen, of deze nu achter GSK of op de sportvelden komen.

Het ziet er naar uit dat dit collegevoorstel nog behoorlijk zal worden aangepast, wil het uiteindelijk het akkoord van de raad krijgen (als het dat al krijgt!).

 

Structuurvisie gebiedsbijeenkomst A28/Vollenhove/HtH

Men kijkt naar mogelijke locaties waar “ontwikkelingen" zouden kunnen plaatsvinden

·         De strook van de overplaats Vollenhove, tussen de A28 en de Amersfoortseweg.

·         De Dijnselhoek (voormalige camping, zwembad, sporthal, atletiekbaan).

·         Het oostelijke deel van Landgoed Dijnselburg (tegen HtH aan dus).

·         De strook langs de Zandbergenlaan, waar zich nu de kwekerij bevindt.

·         Het terrein van het provinciaal steunpunt langs de Zandbergen laan, waar straks het vuilnis verzamelpunt komt.

·         Tevens werd meegegeven om na te denken over een mogelijke overkapping van de A28.

 

Bewoners werd gevraagd hierbij hun kanttekeningen te maken. Al direct ontstond er een discussie over hoe nodig verdere ontwikkeling wel is. De organisatoren probeerden deze discussie af te houden met de dooddoener dat we het bij de structuurvisie over “kwaliteit” en niet over “kwantiteit” willen hebben. Maar die twee zijn niet te ontkoppelen. Daarin ligt nu juist het probleem! Als je veel wilt, gaat dat juist ten koste van de kwaliteit.

 

Hoewel overkapping van de A28 op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, zijn er haken en ogen:

·         Verbinding van de gebieden ter weerszijden van de A28, via een overkapping, schept de mogelijkheid van “overloop” van bebouwing vanuit het zuiden naar kwetsbare natuurgebieden aan de noordkant.

·         En we hebben al kunnen horen “om zo’n overkapping te financieren, moet er wel de nodige bouwontwikkeling plaatsvinden om het geld daarvoor op te brengen”. Dat zou de omgekeerde wereld betekenen!

 

Verder werd ons gevraagd “als de sportvelden HtH-W nu verplaatst zouden worden naar waar zich nu de (voormalige) camping Dijnselhoek bevindt, en de A28 zou worden overkapt, hoe staan jullie dan tegenover bebouwing (als tweede fase) van het deel van de sportvelden, dat nu nog vrij blijft van bebouwing?”. Combineer deze vraag met de discussie onder (2) en we weten uit welke hoek de wind waait.

 

Ik hoop dat ik u hiermee bewust maak van de plannenmakerij rondom onze woonomgeving en dat u hierdoor verontrust raakt. Ik wil er tevens op wijzen dat we in deze zaak méér gewicht in de schaal moeten leggen dan het handjevol inwoners dat zich nu het vuur uit de sloffen loopt. Het lukt niet als u niet mee doet en uw gezicht laat zien (en stem laat horen) tijdens bijeenkomsten.

Dat de publieke tribune gisteravond behoorlijk gevuld was met inwoners uit HtH is een hoopvol teken. U laat ons toch niet zitten?

Submenu

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
12531